Vår ansvarsförsäkring 

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som försäkringsförmedlaren kan ådra sig i samband med Söderberg & Partners försäkringsförmedlarverksamhet. Drabbas ni av skada eller ekonomisk förlust där ni anser att förmedlarens agerande har vållat denna har ni möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om ni vill kräva skadestånd måste ni underrätta försäkringsförmedlaren om detta inom skälig tid, dock senast inom ett år, från det att ni märkt eller bort märka att en skada har uppkommit. Om underrättelse inte sker inom denna tid, förfaller rätten till skadestånd. Detsamma gäller om talan inte väcks senast inom tio år från förmedlingstillfället.

Ansvarförsäkringen uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag. Den högsta ersättningen som kan betalas ut
för en skada är 1 250 618 euro och den högsta ersättningen som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 5 002 742 euro.
 
Ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlingen
tecknad hos:
 
AIG Europe Limited
Box 3506
Västra Järnvägsgatan 7, 8tr
103 96 Stockholm
www.aig.com
info.sweden@aig.com

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com