Om Oss 

Söderberg & Partners grundades år 2004. Bolaget växer för
närvarande kraftigt och antalet medarbetare uppgår till över 900.
Söderberg & Partners grundläggande idé är att utgöra en organisation
där varje individ har en uppgift som är anpassad efter dennes
utbildning, erfarenhet och begåvning.
 
Söderberg & Partners verksamhet som försäkringsförmedlare
och rådgivare regleras av bland annat lag (2003:862) om
finansiell rådgivning till konsumenter och lag (2005:405) om
försäkringsförmedling.
 
Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet och för att
få bedriva denna ställs ett flertal krav på Söderberg & Partners såsom
bolag men också på de enskilda försäkringsförmedlarna. Bland annat
ska de som förmedlar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred
försäkringskunskap, besitta relevant kunskap inom juridik och ekonomi
samt även ha praktisk erfarenhet. Samtliga försäkringsförmedlare
inom Söderberg & Partners och dess partnerbolag har genomgått
relevanta utbildningar och har den erfarenhet som krävs.
 
Enligt lag (2005:405) om försäkringsförmedling har
en försäkringsförmedlare bland annat en omfattande
informationsskyldighet gentemot sina kunder.
 
Den information som vi tillhandahåller i detta material är bland annat
information om vårt namn och vår adress, det register vi är upptagna
i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken myndighet som är
vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur man som kund går
tillväga för att framställa klagomål mot oss samt möjligheter att få en
tvist med oss prövad.

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com