Klagomålshantering 

Skulle ni av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som Söderberg & Partners levererat är det nödvändigt att ni hör av er så snart som möjligt.

Om ni vill klaga bör ni först och främst vända er till den medarbetare på Söderberg & Partners som ni haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle ni fortfarande vara missnöjd efter detta kan ni gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Söderberg & Partners.

Om ni klagar skriftligen ska ni bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om ni anger vilka medarbetare på Söderberg & Partners ni haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett.

Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ert ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får ni skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ert ärende.

Söderberg & Partners ambition är att ett klagomål ska behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Om ni inte är nöjd efter att ha klagat skriftligen och fått ärendet behandlat kan ni vända er till Allmänna Reklamationsnämnden. Ni kan också få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå och konsumentvägledningen i er kommun.
 

Klagomålsansvarig

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 7785
103 96 Stockholm

 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå

Box 24215
104 51 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 108
Telefon: 0200-25 58 00
Webbplats: www.bankforsakring.konsumenternas.se

 

Kommunens konsumentvägledning
Telefon: kontakta din kommun
Webbplats: www.konsumentverket.se

 

Tvistlösning

Om ni inte är nöjd efter att ni klagat skriftligen och fått ert ärende behandlat kan ni vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Om en tvist skulle uppstå med Söderberg & Partners finns möjlighet att få denna prövad i allmän domstol. Eftersom Söderberg & Partners är registrerat i Stockholm vänder ni er i första hand till Stockholms Tingsrätt.
 
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Besöksadress: Kungsholmstorg 5
Telefon: 08-508 860 00
E-post: arn@arn.se
Webbplats: www.arn.se
 
 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 70 

Fax: 08-700 51 79 

Email: info@allians.com