Frågor och svar 

Varför har Bostadsrätterna tagit fram en fastighetsförsäkring i egen regi? 

För att erbjuda god service för medlemmarna beslutades under 2005 att en omfattande fastighetsförsäkring i Bostadsrätternas egen regi skulle erbjudas. Allians/Söderberg & Partners fick i uppdrag att upphandla försäkringen och sammanställa den omfattning som skulle gälla. Målsättningen med uppdraget var följande: 
 
Att för Bostadsrätterna ta fram en unik medlemsförsäkring som håller hög kvalité och bred omfattning till en marknadsmässig premie. 
 
Försäkringen kan endast tecknas av bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Bostadsrätterna.

Hur får vi offert? 

Det går bra att använda det färdiga formuläret eller sänd in ett offertunderlag till Allians/Söderberg & Partners. 
 
För att få information beträffande de olika begreppen som behövs 
 

Samarbetspartners (administration, frågor samt skador) Arén & Partners, Allians Försäkringsmäklare AB/Söderberg & Partners 

Allians/Söderberg & Partners är försäkringsförmedlare och sköter all administration samt rådgivning för Fastighetsförsäkringen för SBCs medlemmar. 
 
Allians/Söderberg & Partners
Fredsgatan 12 
111 52 Stockholm 
Tel. 08 – 700 51 70 
Fax. 08 – 700 51 79 
 

Skadehantering 

Vid skada kontakta: 
 
Moderna Försäkringar, företagsskador 
Box 7830 
103 98 Stockholm 
Telefon dygnet runt 0200 – 21 21 20 
Telefax: 08 – 562 00 688 
 

Skadereglering och sanering av skadedjursskador sköts av Nomor AB 

Nomor AB 
Telefon: 0200-27 10 10 
 

Vem är försäkringsgivare? 

Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S. 
Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. 
 
Moderna är en nytänkande utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar för det moderna företaget och individen. Med Moderna får du inte bara ett handlingskraftigt och nytänkande försäkringsbolag, utan också en stark och solid partner i ryggen då de är en del av Tryg. Det ger trygghet. Och det har över 2,7 miljoner privatkunder och över 140 000 företag i Norden upptäckt. 
 
Sakförsäkring är Modernas huvudverksamhet och de försäkrar både små och stora företag samt privatpersoner och deras hem, bilar, båtar och andra tillhörigheter. Moderna är också specialiserade inom fritidsbåtsförsäkring och specialförsäkring för entusiastbil och MC. I Moderna ingår varumärkena Atlantica, Netviq, Bilsport & MC och Moderna Trygghetsförsäkringar (tidigare Vesta Skadeförsäkring). 
 
Moderna är en nytänkande utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar för det moderna företaget och individen. Med Moderna får du inte bara ett handlingskraftigt och nytänkande försäkringsbolag, utan också en stark och solid partner i ryggen då vi är en del av Tryg. Det ger trygghet. Och det har över 2,7 miljoner privatkunder och över 140 000 företag i Norden upptäckt. 
 
Sakförsäkring är vår huvudverksamhet och vi försäkrar både små och stora företag samt privatpersoner och deras hem, bilar, båtar och andra tillhörigheter. Vi är också specialiserade inom fritidsbåtsförsäkring och specialförsäkring för entusiastbil och MC. I Moderna ingår varumärkena Atlantica, Netviq, Bilsport & MC och Moderna Trygghetsförsäkringar (tidigare Vesta Skadeförsäkring). 
 
För mer information se www.modernaforsakringar.se 

Varför valde Bostadsrätterna att byta försäkringsgivare inför förnyelsen 2008 

Bostadsrätternas målsättning är 
Att för sina medlemmar erbjuda en unik medlemsförsäkring som håller hög kvalité och bred omfattning till en marknadsmässig premie. 
 
Ovanstående målsättning innebär att kontinuerligt bevaka försäkringsmarknaden och se på vilket sätt försäkringsförmånerna kan utvecklas. Inför årsförnyelsen 2008 fanns en rad idéer om förbättringar och förändringar vilket medförde en översyn av tänkbara försäkringsgivare, Moderna Försäkringar valdes. Bytet av försäkringsgivare visar att hela konceptet fungerar precis som tanken varit initialt. 

Vart vänder vi oss om vi inte är nöjda med skaderegleringen? 

Tillsammans med försäkringsgivaren och Allians/Söderberg & Partners har en försäkringskommitté bildats, kontakta Allians/Söderberg & Partners för mer information. 
 
Se även under Skador

Hur avslutar vi vår befintliga försäkring? 

Kontakta det försäkringsbolag ni har och avsluta försäkringen, uppsägning ska ske innan huvudförfallodag. Om du önskar hjälp med att avsluta försäkringen kan Allians göra det men behöver då en uppsägningsfullmakt. För att underlätta har en sådan fullmakt tagits fram. 

Vad är unikt med försäkringen?

Fastighetsförsäkringen har en komplett omfattning för att föreningen tryggt ska kunna välja försäkringen utan en massa tillvalsmöjligheter, detta dessutom till en förmånlig premie, tack vara Bostadsrätternas stora medlemsantal. Fastighetsförsäkringen för SBCs medlemmar omfattar också moment som är unika på försäkringsmarknaden. 
 
De unika momenten är följande: 
Inget åldersavdrag (avskrivningselimineringsskydd) i det gemensamma bostadsrättstillägget 
Om en skada uppstår som du själv inte förorsakat i t.e.x. badrummet, utgår normalt ersättning men med åldersavdrag. Det kan bli väldigt dyrt att återställa badrummet i det skick det var innan skadan inträffade. 
 
Vårt unika försäkringsmoment ger dig ett skydd mot åldersavdrag, inom ramen för överenskomna belopp. 
 
Nöjd-Kund-garanti 
Nöjd kund garanti – försäkringstagaren får säga upp försäkringen under löpande avtalstid om försäkringstagaren får erbjudande om en billigare premie med samma villkor och Moderna Försäkringar inte kan erbjuda samma premienivå. 
 
För mer information se resp. pdf: 
Kompletta försäkringsvillkor > 
Försäkringsvillkor Bostadsrätterna> 
Gemensamt bostadsrättstillägg > 
 

Vad omfattar försäkringen? 

 • Egendomsförsäkring – allrisk 
 • Avbrottsförsäkring 
 • Avgifts-, hyresförlust- och extrakostnadsförsäkring 
 • Ansvarsförsäkring -
 • Styrelseansvarsförsäkring 
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring 
 • Rättskyddsförsäkring 
 • Skadeståndsgaranti 
 • Saneringsavtal avseende skadedjur (fullservice) 
 • Olycksfallsförsäkring (för boende, besökare och förtroendevalda) 
 • Byggherreansvarsförsäkring 
 • ROT- Försäkring (renovering, om- och tillbyggnad) 

Tilläggsmoment 

 • Bostadsrättstillägg 
 • Avskrivningselimineringsskydd 
 • Allrisk bostadsrätt 
 • Egendomsskydd 
 

Vad är fördelen med gemensamt bostadsrättstillägg?

Gemensamt bostadsrättstillägg ger ersättning för det som bostadsrättshavarna ansvarar för mot föreningen. Föreningen är garanterad att samtliga bostadsrättshavare har tillägget vilket ger en trygghet, dessutom underlättas skadereglering eftersom den hanteras av ett och samma bolag. Vid val av kollektivt bostadsrättstillägg kan bostadsrättshavarna ta bort tillägget från sina hemförsäkringar. Dessutom ingår det unika skyddet avskrivningselimineringsskydd, vilket ger ett skydd mot åldersavdrag. 

Hur stor är självrisken vid skada? 

Egendomsförsäkring: 
Bostadsrättsföreningen har möjlighet att välja på fyra grundsjälvrisker: 
0,2 basbelopp (8 900 kr) 
0,5 basbelopp (22 200 kr) 
1 basbelopp (44 400 kr) 
2 basbelopp (88 800 kr) 
 

Försäkringsmoment

Självrisk

Egendomsförsäkring Grundsjälvrisk*
Avbrottsförsäkring Grundsjälvrisk
Avgifts-, hyresförlust- och extrakostnadsförsäkring              Grundsjälvrisk
Ansvarsförsäkring Grundsjälvrisk
Styrelseansvarsförsäkring Ingen självrisk 
Förmögenhetsbrottsförsäkring 22 200 kr
Rättskyddsförsäkring 8 900 kr 
samt 20% av överskjutande kostnader
Skadeståndsgaranti 3 000 kr
Saneringsavtal avseende skadedjur  Ingen självrisk
 Olycksfallsförsäkring (för boende, besökare och förtroendevalda) Ingen självrisk 
Byggherreansvarsförsäkring  88 800 kr
ROT- Försäkring (renovering, om- och tillbyggnad)  Grundsjälvrisk
Avskrivningselimineringsskydd  Ingen självrisk
Tilläggsmoment
Bostadsrättstillägg
Vid vattenskada: 3000 kr
Övriga skador: 2 000 kr 
Cell Cell
                       
* Lägsta självrisk vid vattenskador är 0,5 bb. Vid vissa typer av vattenskador gäller förhöjd självrisk, exempelvis åldersrelaterade skador. Högre självrisk kan förekomma beroende på fastighetens ålder och status. 
 
Vid brandskada utgår ingen självrisk! 
 
För mer information se resp. pdf: 

Vad har försäkringen för giltighetstid?

Fastighetsförsäkringen för Bostadsrätterna medlemmar har gemensam förfallodag den 1 maj. Det innebär att aviserad premie kan avvika från årspremien det första året föreningen har försäkringen. 
 
Ex 1: Försäkringen tecknas den 1 juni och har en årspremie på 25 000 kr. Aviserad premie blir då 22 917 kr det första året. (25 000 / 12 månader x 11 månader = 22 917 kr) 
 
Ex 2: Försäkringen tecknas den 1 april och har en årspremie på 25 000 kr. Aviserad premie blir då 2 083 kr och gäller i 1 månad, ny faktura skickas omgående och gäller då från 1/5-30/4.
 
Försäkringen aviseras en gång per år, en månad innan huvudförfallodag, alltså senast den 1 april varje år. 
 
Premien betalas senast på avin angivet datum, vid senare betalning inträder försäkringsbolagets ansvar först dagen efter betalningen inkommit till bolaget. Det är därför av yttersta vikt att erlägga försäkringspremien i god tid innan sista betalningsdag!

Varför ska vi fylla i ett underlag för att beräkna ett nytt värdeår?

Försäkringspremien är bland annat beroende av fastighetens ålder. Om vissa större reparationer har utförts påverkar det premien positivt. De renoveringar som påverkar fastighetens värdeår är följande: 
· Fastighetens stammar (kallvattenledning, varmvattenledningar, avloppsledningar) 
· Isolering i våtutrymmen 
· Expansionskärl 
· Värmeledningar 
· Radiatorer och radiatorventiler 
·Övergång till elvärme (fjärrvärme) 
· Skorsten (endast provtryckt) 
· Elkablar 
 
För att Allians/Söderberg & Partners ska kunna beräkna nytt värdeår använd blanketten för nytt värdeår (pdf) eller använd den som finns i offertformuläret
 

På vilket sätt påverkas självriskerna vid samtidig skada på det gemensamma bostadsrättstillägget och bostadsrättshavarens hemförsäkring

Om bostadsrättshavaren drabbas av en skada där både hemförsäkringen och det kollektiva bostadsrättstillägget nyttjas utgår endast självrisk på bostadsrättshaverens hemförsäkring. Bostadsrättshavaren kan alltså enbart få en självrisk. Detta gäller vare sig det är hemförsäkringen för Bostadsrätternas medlemmar eller annat försäkringsbolag. 

Kontakt

Fredsgatan 12, 1tr 
111 52 Stockholm 

Tel: 08-700 51 71

Fax: 08-700 51 79 

E-mail: info@allians.com